Općina je jedinica lokalne samouprave osnovana za područje više naseljenih mjesta koja predstavljanju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

 • Naziv općine je: Općina Zemunik Donji
 • Općina je pravna osoba.
 • Sjedište Općine je u naselju Zemunik Donji
 • Adresa Općine je: Općina Zemunik Donji, 23222 Zemunik Donji

Općina Zemunik Donji obuhvaća područja naselja: Zemunik Donji, Zemunik Gornji i Smoković

Općina Zemunik Donji je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Općina Zemunik Donji u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi obavljanja kojih je Općina dužna organizirati, te poslovi koje Općina može obavljati a koje je osigurala uvjete za njegovo obavljanje.

Općina u okviru poslova, prava i obveza koje ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu:

 • poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti,
 • promiče društveni i gospodarski napredak, te poboljšava uvjete života i privređivanja,
 • raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u svome vlasništvu,
 • osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika i vodi brigu o potrebama interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture, sporta, i socijalne skrbi,
 • osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
 • osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
 • osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje,
 • vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te infrastrukturi,
 • promiče očuvanje prirodne baštine, te povijesnoga i kulturnoga nasljeđa,
 • osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
 • u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima i podupire aktivnosti udruga građana,
 • obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
 • obavlja razrez i naplatu općinskih prihoda,
 • obavlja i sve druge poslove usmjerene na gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Općine.

Odlukom Općinskog vijeća u skladu s ovim Statutom i Statutom Zadarske županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Zadarsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine Zadarske županije da joj, uz suglasnost središnjem tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Zadarske županije na području Općine, ako se može osigurati dovoljno prihoda.

Tijela Općine su:

 1. Općinsko vijeće
 2. Općinski načelnik

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je nadležno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, za obavljanje tih poslova određuje se nadležnost Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Općinsko vijeće u okviru svog djelokruga obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine, te poslove državne uprave kad je to određeno zakonom.

OPĆINSKO VIJEĆE U OKVIRU SAMOUPRAVNOG DJELOKRUGA:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • donosi Općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna, odluku o privremenom finaciranju,
 • odlučuje o općinskim porezima, prirezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima,
 • donosi odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina Općine Zemunik Donji čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,
 • donosi dokumente prostornog uređenja i dokumente praćenja stanja u prostoru (prostorni planovi, izvješće o stanju u prostoru i drugi dokumenti * utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Općinu,
 • bira i razrješava predsjednika i podredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela Općine.
 • donosi akte o osnivanju trgovačka društva, javne ustanove i druge ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu s zakonom
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o davanju koncesija, o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova putem ugovora, osnivanju vlastitih pogona sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom, odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije uređen, * odlučuje o zaduživanju i davanju jamstava,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o pristupanju nacionalnim i međunarodnim udruženjima,
 • odlučuje o dodjeli javnih priznanja,
 • odlučuje o raspisivanju lokalnog referenduma,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
 • Imenuje povjerenstvo za javnu nabavu,
 • Donosi akte kojima se određuju plaće načelniku i zamjeniku načelnika i naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela vijeća.
 • Predlaže, imenuje i razriješava članove upravnih vijeća, skupština i nadzornih odbora u ustanovama, odnosno trgovačkim društvima, u kojima je Općina osnivač odnosno vlasnik ili ima udijele u vlasništvu i suce porotnike.
 • Donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretnina u vlasništvu Općine.
 • Odlučuje o pokroviteljstvu.

Općinsko vijeće obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu s posebnim zakonima i Statutom Općine Zemunik. Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje, vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, kao i prava predsjednika, potpredsjednika i članova Vijeća te druga pitanja.

Zamjenik načelnika Općine Zemunik Donji: Ivica Dražić
Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji se biraju na isti način i po istom postupku kao i Općinski načelnik.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik, u skladu sa Statutom.

Općinski načelnik u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svome zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.