Općina je jedinica lokalne samouprave osnovana za područje više naseljenih mjesta koja predstavljanju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

 • Naziv općine je: Općina Zemunik Donji
 • Općina je pravna osoba.
 • Sjedište Općine je u naselju Zemunik Donji
 • Adresa Općine je: Općina Zemunik Donji, 23222 Zemunik Donji

Općina Zemunik Donji obuhvaća područja naselja: Zemunik Donji, Zemunik Gornji i Smoković

Općina Zemunik Donji je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Općina Zemunik Donji u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odredit će se poslovi obavljanja kojih je Općina dužna organizirati, te poslovi koje Općina može obavljati a koje je osigurala uvjete za njegovo obavljanje.

Općina u okviru poslova, prava i obveza koje ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu:

 • poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti,
 • promiče društveni i gospodarski napredak, te poboljšava uvjete života i privređivanja,
 • raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u svome vlasništvu,
 • osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika i vodi brigu o potrebama interesima stanovnika u oblasti predškolskog odgoja, kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture, sporta, i socijalne skrbi,
 • osigurava uvjete za unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,
 • osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
 • osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje,
 • vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnih objekata, obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te infrastrukturi,
 • promiče očuvanje prirodne baštine, te povijesnoga i kulturnoga nasljeđa,
 • osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,
 • u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima i podupire aktivnosti udruga građana,
 • obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,
 • obavlja razrez i naplatu općinskih prihoda,
 • obavlja i sve druge poslove usmjerene na gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Općine.

Odlukom Općinskog vijeća u skladu s ovim Statutom i Statutom Zadarske županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Zadarsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine Zadarske županije da joj, uz suglasnost središnjem tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Zadarske županije na području Općine, ako se može osigurati dovoljno prihoda.

Tijela Općine su:

 1. Općinsko vijeće
 2. Općinski načelnik

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je nadležno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, za obavljanje tih poslova određuje se nadležnost Općinskog vijeća.