Načelnik općine

Izvršno tijelo općine Zemunik Donji je Općinski načelnik.

Općinski načelnik zastupa Općinu Zemunik Donji i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine sukladno posebnom zakonu.

 

250x250.fw

Načelnik Općine Zemunik Donji: Ivica Šarić

Stranačka pripadnost: Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ)

Datum i mjesto rođenja: 11. studenog 1971. g. u Zemuniku Donjem

Bračno stanje: oženjen, otac troje djece

Obrazovanje: dipl. ing. agronomije


KONTAKT

IVICA ŠARIĆ

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 023 351 660

Fax: 023 351 657

Mob: 099 304 5060

 

grb

NAČELNIK OPĆINE

 • priprema prijedloge Statuta Općine, Poslovnika Općinskog vijeća i drugih općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine, u skladu sa zakonom i statutom.
 • podnosi Općinskom vijeću prijedlog proračuna i izvršenje proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i imovinskim pravima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina , ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu iprovedeno u skladu sa zakonskim propisima.
 • daje punomoći za zastupanje Općine, u pojedinim stvarima, a da pri tome poštuje hijerarhiju izvršne i predstavničke vlasti
 • ima pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje i drugih akata,
 • predlaže izradu dokumenata prostornog uređenja i dokumente praćenja stanja u prostoru (prostorni planovi, izvješće o stanju u prostoru i drugi dokumenti), kao i njihove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog dokumenata prostornog uređenja (prostrornih planova i drugih)
 • donosi odluke o objavi prikupljanja ponuda ili raspisuje natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • nadzire zakonitost rada i pravodobno izvršavanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njegova rada, odgovara za zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela,
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela općine u obavljanju poslova iz njihovoga smoupravnog djelokruga i prenesenih poslova državne uprave, nadzire njihov rad i daje upute za njihov rad,
 • imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,
 • uvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
 • brine o korištenju imovine i sredstava u radu Jedinstvenog upravnog odjela, i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća ili drugim općim aktom.
 • dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, zakonom i drugim propisima.


Prava i dužnosti načelnika Općine detaljno su utvrđena Statutom Općine Zemunik.

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA