U pripremi

Jedinstveni upravni odjel obavlja pravne i druge stručne i administrativno – tehničke poslove u svezi s radom Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Zemunik Donji, te njihovih radnih tijela.

U Odjelu se vrši praćenje pravnih propisa, posebice onih koji se odnose na područje samouprave i uprave, a važni su za djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Voditelj Odjela zastupa Općinu pred pravosudnim tijelima. U Odjelu se vrše izrade akata za potrebe općinskog načelnika, inicira se donošenje akata i drugih propisa, pripremaju izvješća i obrazloženja akata koji se predlažu Općinskom vijeću i Poglavarstvu, izrađuju prijedlozi i konačne verzije ugovora.

U nadležnost Odjela spada praćenje rada sjednica, izrada odluka i zaključaka, izrada nacrta Statuta, poslovnika, pravilnika i drugih općih akata, koje donosi Općinsko vijeće i Poglavarstvo. Odjel obavlja tajničke i protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća, vođenje poslova vezanih uz odnose s javnostima i informiranje, uređivanje Službenog glasnika i službenih internet stranica Općine Zemunik Donji.

Odjel vrši poslove vezane za izbore i referendum. Unutar odjela vrši se skrb o arhivskom materijalu, poslovi pisarnice, primanje i sređivanje te klasificiranje pošte, vođenje urudžbenog zapisnika te zaprimanje zahtjeva stranaka.

Pročelnica odjela:
Snježana Ćurković

Adresa: Ulica I br.16,
23222 Zemunik Donji 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 023 351 355 
Fax: 023 351 355 
gsm: 098 332 910

Odjel za računovodstvo, proračun i financije obavlja poslove izrade prijedloga proračuna, izmjena i dopuna proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i pratećih dokumenata te izrade mjesečnih i tromjesečnih izvješća o financijskom poslovanju.

U djelokrug Odjela spada briga za pravilnu primjenu zakonskih propisa iz djelokruga svojega rada, briga o prilivu sredstava u proračun i o plaćanju dospjelih obveza, priprema naloga za transfer sredstava za proračunske korisnike, praćenje propisa iz oblasti financijskog poslovanja, izrada ekonomske analize i planova, vođenje brige o tekućoj likvidnosti proračuna, izrada financijskih i statističkih izvješća za Općinsko vijeće i Poglavarstvo te nadležna državna tijela.

Odjel brine o ažurnom i urednom vođenju knjigovodstvene dokumentacije, prati izvršenje proračuna tijekom godine i o istome izvješćuje Općinsko vijeće i Poglavarstvo, prati troškove funkcioniranja općinske uprave te o uočenim nedostacima ili eventualnim prekoračenjima upozorava načelnika.

U djelokrug Odjela spada i obračun plaća službenika i namještenika Općine Zemunik Donji.

Voditeljica Odjela:
Jasna Paleka

Adresa: Ulica I br.16, 23222 Zemunik Donji
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon / fax: 023 / 351 355