Tijelo;Grad;OIB;Broj;Završeno;Djelatnost;Osnivač;Status;"Zahtjevi preneseni iz 2017. godine";;;"Zahtjevi zaprimljeni u 2018. godini";;;"Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2018. godini (prenesenih zahtjeva iz 2017. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2018. godini)";;;"Ustupljeni zahtjevi";;;"Zahtjevi riješeni u roku";;;"Zahtjevi riješeni izvan roka";;;"Zahtjevi riješeni tijekom 2018. godine";;;"Neriješeni zahtjevi";;;"Usvojeni zahtjevi";;;"Djelomično usvojeni odnosno djelomično odbijeni zahtjevi";;;"Obavijesti izdane sukladno članku 23. stavku 2. ZPPI";"Odbijeni zahtjevi";;;"Razlozi za odbijanje zahtjeva za pristup informacijama";;;;;;;;;;;;;;;;"Razlozi za odbijanje zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Odbačeni zahtjevi";;;"Broj odbačenih zahtjeva prema razlozima odbacivanja";;;"Netočna ili nepotpuna informacija (zahtjev za dopunu ili ispravak informacije)";;;"Broj obustavljenih postupaka";"Žalbe odbačene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela";;;"Žalbe usvojene od tijela javne vlasti kao prvostupanjskog tijela";;;"Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija";;;"Ugovori o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija";"Nositelji isključivih prava na ponovnu uporabu informacija";"Imate li na svojoj internet stranici objavljene zakone i ostale propise koji se odnose na vaše područje rada?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene opće akte i odluke kojima se utječe na interese korisnika?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene nacrte podzakonskih i općih akata? (samo za obveznike provedbe savjetovanja s javnošću – ako niste obveznik, navedite u prostoru predviđenom za objavu poveznice)";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene godišnje planove, programe, upute?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene strateške dokumente?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljena izvješća o radu?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljen proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljena financijska izvješća odnosno izvješća o izvršenju proračuna ili financijskog plana?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa?";;"Imate li na internet stranici objavljene informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave? (samo za obveznike Zakona o javnoj nabavi – ako niste obveznik, navedite u prostoru predviđenom za objavu poveznice)";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene zaključke sa službenih sjednica i službene dokumente usvojene na tim sjednicama?";;"Imate li na svojoj Internet stranici objavljene informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaše nadležnosti?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o javnim uslugama koje pružate na vidljivom mjestu, s poveznicom na one koji se pružaju elektroničkim putem (e-usluge)?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku i obavijest o ishodu natječajnog postupka?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe, podatke za kontakt službenika za informiranje, obrasce za ostvarivanje prava te visinu naknade?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene odgovore na najčešće postavljana pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz vaše nadležnosti s metapodacima te načinu ponovne uporabe?";;"Imate li na svojoj internet stranici objavljene uvjete za ponovnu uporabu (čl. 31., st.5.)?";;"Imate li na internet stranici objavljene ugovore o isključivim pravima (čl. 34., st.6.)?";;"Objavljujete li na internet stranici dnevni red sjednica kolegijalnih službenih tijela, vrijeme održavanja i informacije o načinu rada?";;"Postoje li objavljene informacije o mogućnostima neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i načinu prijavljivanja?";;"Je li Vaše tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH sukladno čl. 10a. ZPPI?";;"Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH opće akte i odluke kojima se utječe na interese korisnika?";;"Dostavljate li redovito u Središnji katalog službenih dokumenata RH godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti?";;"Je li vaše tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnošću sukladno čl. 11. ZPPI?";;;"Plan savjetovanja s javnošću";;"Osoba zadužena za provedbu savjetovanja s javnošću";;;;"Provedba savjetovanja s javnošću";;"Trajanje savjetovanja s javnošću";"Izvješća o provedenim savjetovanjima";;;"Navedite način provođenja savjetovanja i poveznicu na mjesto gdje se objavljuju savjetovanja.";;;;;;"Postoji li zamjena za odsutnog službenika za informiranje?";;"Jeste li pohađali edukaciju o ZPPI tijekom 2018. godine?";;"Edukacije o ZPPI tijekom 2018. godine. Ako ste pohađali edukacije, navedite koje:";;;"Označite aspekte primjene ZPPI u kojima bi Vam koristila dodatna edukacija";;;;;"Jeste li primijenili upitnik za samoprocjenu kvalitete primjene ZPPI u Vašem tijelu javne vlasti koji je dostupan na internet stranici Povjerenika za informiranje?";;; ;;;;;;;;"broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj prenesenih zahtjeva";"broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj zaprimljenih zahtjeva";"ukupan broj zahtjeva za pristup informacijama";"ukupan broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj svih zahtjeva u rješavanju";"broj ustupljenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj ustupljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj ustupljenih zahtjeva";"broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj riješenih za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj riješenih zahtjeva";"broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih izvan roka";"broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih izvan roka";"ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka";"broj riješenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj riješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj riješenih zahtjeva";"broj neriješenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj neriješenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj neriješenih zahtjeva";"broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj usvojenih zahtjeva";"broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj djelomično usvojenih odnosno djelomično odbijenih zahtjeva";"broj izdanih obavijesti sukladno čl. 23., st.2. ZPPI";"broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odbijenih zahtjeva";"radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15., st.1. ZPPI)";"radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 115/16, 106/18) (čl.15, st.2, toč.3. ZPPI)";"radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka (čl.15., st.2., toč.4. ZPPI)";"radi se informacijama zaštićenim propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 98/18) (čl.15., st.3., toč.3. ZPPI)";"radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl.15., st.2., toč.6. ZPPI) ";"u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl.15., st.2., toč.7. ZPPI)";"objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl.15., st.3., toč.1. ZPPI)";"objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl.15., st.3., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl.15., st.4., toč.1. ZPPI)";"radi se o informaciji nastaloj u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl.15., st.4., toč.2. ZPPI) ";"ako nije bilo osnove za dopunu ili ispravak dana informacije iz čl. 24. ZPPI (čl.23. st.5., t.3. ZPPI)";"radi se o informaciji koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ZPPI (čl.23., st.5., t.4. ZPPI)";"radi se o zlouporabi prava na pristup informacijama - ako jedan ili više međusobno povezanih podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti (čl.23., st.5., t.5. ZPPI)";"radi se o informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka (čl.15. st.1. ZPPI)";"radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl.15., st.2., toč.1. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja poslovnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) predstavlja profesionalnu tajnu (čl.15., st.2., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom zakonu (NN 106/18) (čl.15., st.2., toč.3. ZPPI)";"radi se o osobnim podacima sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - Opća uredba o zaštiti podataka (čl.15., st.2., toč.4. ZPPI)";"radi se informacijama zaštićene propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) (čl.15., st.3., toč.3. ZPPI)";"radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa (čl.15., st.2., toč.6. ZPPI)";"u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl.15., st.2., toč.7. ZPPI)";"objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne (čl.15., st.3., toč.1. ZPPI)";"objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl.15., st.3., toč.2. ZPPI)";"radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade (čl.15., st.4., toč.1. ZPPI)";"radi se o informaciji nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova (čl.15., st.4., toč.2. ZPPI)";"radi se o povjerljivim statističkim informacijama, sukladno zakonu (Zakon o službenoj statistici NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13)";"radi se o informacijama za koje korisnik treba dokazati postojanje pravnog interesa";"radi se dijelovima informacije koji sadrže samo logotipe, grbove ili oznake";"radi se informacijama koje su u posjedu tijela koja pružaju javne usluge radija, televizije i elektroničkih medija";"radi se o informacijama koje su u posjedu obrazovnih i znanstvenoistraživačkih ustanova, uključujući organizacije osnovane u svrhu prijenosa rezultata istraživanja, škole i ustanove visokog obrazovanja, osim knjižnica ustanova visokog obrazovanja";"radi se o informacijama koje posjeduju ustanove u kulturi, osim knjižnica, muzeja i arhiva,";"radi se informacijama koje se ne prikupljaju u svrhu obavljanja javnog posla.";"broj odbačenih zahtjeva za pristup informacijama";"broj odbačenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odbačenih zahtjeva";"nepotpun (čl. 20., st.2. ZPPI)";"nerazumljiv (čl. 20., st.2. ZPPI)";"tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (čl. 23., st.4. ZPPI)";"broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na pristup informacijama";"broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koji se odnose na ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije";"ukupan broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju";"broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama";"broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj odbačenih žalbi";"broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama";"broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija";"ukupan broj usvojenih žalbi";"ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za pristup informacijama";"ukupan iznos naknade ostvarene pružanjem informacije temeljem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija";"ukupan iznos naknade";"Navedite broj sklopljenih ugovora o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija";"Popis nositelja isključivih prava na ponovnu uporabu informacija";Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;Da;Ne;"Da, ali tijekom 2018. nije provedeno nijedno savjetovanje";Da;Ne;"Službenik za informiranje";"Koordinator za savjetovanja";"Netko treći";Nitko;"Navedite broj provedenih savjetovanja s javnošću sukladno čl.11., st.2. ?";"Istaknite poveznicu na mjesto na internetskoj stranici gdje su objavljeni dokumenti vezani za savjetovanja s javnošću.";"Navedite prosječnu duljinu trajanja savjetovanja sukladno čl.11., st.3. u danima?";Da;Ne;Djelomično;"Internetsko savjetovanje na Internet stranici";"Internetsko savjetovanje na portalu e-Savjetovanja";"Javne rasprave (okrugli stol, tribina i sl.)";"Distribucija nacrta zainteresiranoj javnosti putem e-maila";"Radne skupine";Ostalo;Da;Ne;Da;Ne;"Edukaciju Povjerenika za informiranje u Državnoj školi za javnu upravu";"Edukaciju Povjerenika za informiranje";"Edukaciju u organizaciji drugih organizatora";"Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama";"Ograničenja prava na pristup informacijama i provedba testa razmjernosti javnog interesa";"Proaktivna objava informacija";"Savjetovanja s javnošću";"Ponovna uporaba informacija javnog sektora (oblici, licence, isključiva prava, naknade, otvoreni podaci)";Da;"DA, primijenili smo upitnik i izradili Akcijski plan";"NE, ali namjeravamo to učiniti tijekom 2019. godine";NE "Općina Zemunik Donji";"Zemunik Donji";82242641755;60;DA;"Javna uprava i politički sustav";"Republika Hrvatska";"Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave";0;0;0;9;0;9;9;0;9;0;0;0;7;0;7;0;0;0;7;0;7;2;0;2;7;0;7;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0,00;0,00;0,00;0;;;;"Da - www.zemunik.hr";;;;;;"Da - www.zemunik.hr";;;;"Da - www.zemunik.hr";;"Da - www.zemunik.hr";;"Da - www.zemunik.hr";;;;"Da - www.zemunik.hr";;"Da - www.zemunik.hr";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ne;;;;;;Ne;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Ne;;Ne;;;;"Postupanje po zahtjevima za pristup informacijama";;;;;;;;NE