Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i  članka 5. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji,  Općinski načelnik  Općine Zemunik Donji  oglašava

 

N A T J E Č A J
o prodaji stanova u vlasništvu općine Zemunik Donji

 

 

 1. Predmet natječaja je prodaja stambenih jedinica u stambeno poslovnoj zgradi u Zemuniku Donjem, Ulica I br 33, k.č.z. 263/1: 
  • Etažna jedinica S-2 -jednosoban stan na prvom katu zgrade, ukupne korisne površine 32,75m2 i spremišta u suterenu oznake S-6 površine 3,2 m2, sveukupno 35,95 m2  po početnoj cijeni od   242,00 Eur/m2. 
  • Etažna jedinica S-5 -jednosoban stan na drugom katu zgrade, ukupne korisne površine 31,89 m2 i spremišta u suterenu oznake S-1 površine 3,2 m2, sveukupno 35,09 m2 po početnoj cijeni od   242,00 Eur/m2.
  • tažna jedinica S-8, dvosoban stan na drugom katu zgrade, ukupne korisne površine 76,94 m2, i spremišta u suterenu oznake S8, površine 5,62 m2, sveukupno 82,56 m2 po početnoj cijeni od 242,00 Eur/m2

 2. Plaćanje kupoprodajne cijene stana može se izvršiti:
  • jednokratno, u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji,
  • obročno, na vrijeme od 10, 15 ili 20 godina uz nepromjenjivu kamatu  stopu od 4,35 % godišnje.
  • U slučaju jednokratnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini od 10% od kupoprodajne cijene stana.
  • U slučaju obročnog plaćanja kupoprodajne cijene stana, na nekretnini će se upisati založno pravo u korist Općine za iznos kupoprodajne cijene stana.

 3. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na na žiro račun prodavatelja broj: HR0823900011852500004, model 68, poziv na broj 7757-OIB . Potvrda o uplatiti jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.

 4. natječaj može provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan ponuditelj,

 5. pravo prvenstva na sklapanje ugovora o kupoprodaji stana ima ponuditelj koji je najmoprimac odnosno korisnik stana koji je predmetom prodaje, ako udovolji uvjetima natječaja, sudjeluje na njemu i prihvati najvišu ponuđenu kupoprodajnu cijenu,

 6. u slučaju kada najmoprimac stana koji je predmetom prodaje nije utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem, stan može prodati najpovoljnijem ponuditelju isključivo pod uvjetom da najmoprimac na to da pisanu suglasnost,

 7. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
  • - Oznaku etažne jedinice i površinu,
  • - visinu ponuđene kupoprodajne cijene stana,
  • - dokaz o uplati jamčevine,
  • - ukoliko je ponuditelj najmoprimac, Ugovor o najmu stana ili neki drugi dokaz temeljem   valjane pravne osnove.
  • - Potvrdu ponuditelja da neme nepodmirenih dugovanja prema Općini.
  • - presliku osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba,
  • - izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar, ako je ponuditelj pravna osoba,
  • - uvjerenje o prebivalištu
  • - izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene (jednokratno ili obročno),
  • - broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina, 

 8. Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Općine do 08 . travnja 2019.g. god. do 10:00 sati,  u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA ZEMUNIK DONJI , sa naznakom "ne otvaraj – ponuda za kupnju stana,  ulica  I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji

 9. Ponude se otvaraju 08. travnja 2019.g. u 10:00 sati u općinskoj vijećnici u Zemuniku Donjem

 

Klasa: 370-01/16-1/1
Urbroj: 2198/04-2pi-19-7
Zemunik Donji, 01. travnja 2019. g.

 

OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Općinski načelnik Ivica Šarić dipl.inž.