Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji  oglašava

 

N A T J E Č A J
o prodaji građevinskog zemljišta

 

 1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta i to: z.k.č: 2887/81 , k.o. Smoković,  ukupne površine 973  m2, po početnoj cijeni od 97,00 kuna/m2.
 2. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na na žiro račun prodavatelja broj: HR0823900011852500004, model 68, poziv na broj 7889-OIB
  Potvrda o uplatiti jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu
 3. Mogućnost uvida u nekretninu - najaviti se prethodno svakim radnim danom od 8:00-14:00 
 4. Ponuda temeljem ovog natječaja mora sadržavati:

  1. Ime, prezime i adresu fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište pravne osobe,
  2. domovnicu za fizičke osobe, odnosno rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe,
  3. Oznaku građevinske parcele i ponuđenu cijenu za istu

 5. Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Općine do 12. 03. 2019. god. do 10:00 sati,  u zatvorenoj omotnici na adresu:
  OPĆINA ZEMUNIK DONJI , sa naznakom "ne otvaraj – ponuda za  kupnju građevinskog zemljišta,  ulica  I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji

 

Zemunik Donji, 04. 03.  2019. g.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL