Temeljem  članka 35. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi („NN“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)  i članka 31. Statuta Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Zadarske županije 13/16), Općinsko vijeće općine Zemunik Donji na svojoj 5. sjednici, održanoj 29. studenoga 2017.g. donosi

Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novinebroj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji  oglašava

Pozivaju se mještani općine Zemunik Donji koji su zainteresirani za rad putem javnih radova u sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini...

Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji oglašava

Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja  ovim putem daje slijedeću