Temeljem članka 29. Stavak 5 i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)  Općina Zemunik Donji objavljuje OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države a na području općine Zemunik Donji.

O B A V I J E S T


"LAG Bura" će održati terenski rad u prostorijama Općine Zemunik Donji u petak 06.04.2018 godine od 9 do 12 sati.  Pozivaju se svi poljoprivrednici zainteresirani za LAG natječaje i Program Ruralnog Razvoja da dođu na besplatno savjetovanje. Trenutno aktivni natječaji su Mjera 1.1.: Tip operacije 1.1.1. Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju i Tip operacije 1.1.2. Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju.

 

[LAG BURA 21. ožujka 2018. godine objavio LAG natječaj za Tipove operacije 1.1.1. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju“; te 1.1.2. „Podrška ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju“.G]

Temeljem  članka 35. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi („NN“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)  i članka 31. Statuta Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Zadarske županije 13/16), Općinsko vijeće općine Zemunik Donji na svojoj 5. sjednici, održanoj 29. studenoga 2017.g. donosi