Općinski načelnik Općine Zemunik Donji oglašava produženje roka za dostavu ponuda u postupku provedbe Natječaja o prodaji stanova u vlasništvu općine Zemunik donji

OBJAVA BIRAČIMA


Vlada Republike Hrvatske je dana 28.ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ...

Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i  članka 5. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji,  Općinski načelnik  Općine Zemunik Donji  oglašava

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/18),  Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje javnu raspravu Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Stambeno-poslovne zone Zemunik Gornji