Gore

Zemunik odvodnja d.o.o.


P R E D M E T: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Izgradnja spojnih kolektora fekalne odvodnje između stambeno-poslovne Zemunik Gornji i UPOV-a i upojnih bunara oborinske odvodnje

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti