Zamjenik načelnika Općine Zemunik Donji: 
Šime Vicković
Stranačka pripadnost: Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ)
Datum i mjesto rođenja: 20. rujna 1985. g. u Zadru
Bračno stanje: neoženjen
Obrazovanje: Stručni prvostupnik strojarstva

Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji se biraju na isti način i po istom postupku kao i Općinski načelnik.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik, u skladu sa Statutom.

Općinski načelnik u skladu s ovim Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svome zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.