Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji.

Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojeni su upravni odjeli i službe koji čine Općinsku upravu u užem smislu.

Općinsko vijeće odlukom osniva i ukida Jedinstveni upravni odjel i upravna tijela te uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja važna za rad.

Ustrojstvo, Jedinstvenog upravnog odjela uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i Statutom Općine Zemunik donji.

Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik donji, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:

 • neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
 • neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,
 • prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika
 • priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,
 • podnosi izvješća Općinskom poglavarstvu o svom radu,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Zemunik Donji.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zemunik Donji dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, Statutom Općine Zemunik Donji i drugim propisima.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Zemunik donji samostalna su u okviru svoje nadležnosti, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova odgovorna su načelniku.

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela , u okviru prava i dužnosti Općine Zemunik Donji, izvršavaju zakone i druge propise, odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i načelnika, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće akte te obavljaju i druge poslove.

Sredstva za rad Upravnih tijela Općine Zemunik Donji osiguravaju se u Proračunu Općine Zemunik Donji, u skladu sa zakonom.

Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik donji sastoji se od četiri odjela:

 • Odjel za upravu i samoupravu
 • Odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
 • Odjel za računovodstvo i proračun
 • Odjel za financije (lokalne poreze)