Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 5. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji, Općinski načelnik Općine Zemunik Donji oglašava


 Natječaj o prodaji stanova u vlasništvu općine Zemunik Donji