Zaključak o ispravci pogreške taksi prijevoz 2016

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, pročišćeni tekst zakona (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 53. Statuta Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Zadarske županije broj 13/13), Općinski načelnik općine Zemunik Donji dana  06. travnja 2016. g. donosi

 

ZAKLJUČAK

 

Članak 1.

Utvrđuje se  pogreška  na listi prvenstva auto taksi prijevoza u 2016. godini na području Općine Zemunik Donji objavljenoj na web stranici Općine Zemunik Donji dana 24. ožujka 2016. g.  i to:
vrijeme predaje zahtjeva (9:55 sati) za izdavanje dozvole - redni broj 44 na listi prvenstva pod kojom je evidentiran taksi prijevoznik: Taksi služba Macan.

Utvrđuje se 13:00 sati,  točno vrijeme predaje navedenog zahtjeva.

 

Članak 2.

Temeljem ovog zaključka uskladiti će se lista prvenstva i donijeti će  se izmjene i dopune Odluke o taksi dozvolama u 2016. g.

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE  ZEMUNIK DONJI

 

Klasa: 340-05/16-01/01

Urbroj: 2198/04-01-16-5
Zemunik Donji, 06. travnja 2016. godine   
                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                              Ivica Šarić, dipl. ing. v.r.

 

Zaključak o ispravci pogreške taksi prijevoz 2016